Luthers liv
lutherinfo.se
Martin Luther och luthersk teologi
Tidstavla
Tidstavla


Martin Luther tidstavla med årtal och händelser i Luthers liv.

                           MARTIN LUTHER 
                                TIDSTAVLA


1483
10 nov Martin Luther föds i Eisleben ca kl 23. Föräldrar: Hans och Margarethe Luther.

11 nov Döps i S:t Petrus o Paulus k:a på Martindagen (Martin av Tours).

1484
Försommar Familjen flyttar till Mansfeld.

1491
12 mars Luther börjar i Mansfelds latinskola.

1497
Påsktid Luther börjar i internatskola i Magdeburg.

1498 Luther börjar i S:t Georges församlingsskola i Eisenach. Bor hos släktingar.

1499 Luther flyttar in hos Heinrich Schalbe, en av stadens ledande män och pappa till en klasskamrat i skolan.

1501
24 maj Luther börjar studera de fria konsterna vid universitetet i Erfurt.

1502
29 sept Luther tar baccalaureusexamen och läser för magister.

1505
7 jan Luther tar magisterexamen.

Börjar läsa juridik. Undervisar i filosofi i de fria konsterna.

2 juli Åsknatten. På väg till Erfurt från föräldrarnas hus i Mansfeld överraskas Luther av ett oväder. När blixten slår ner nära honom ropar han till S:t Anna att han ska bli munk.

17 juli Luther inträder i Svarta klostret i Erfurt hos Augustineremitbröderna.

1506
Juli/aug Luther avlägger klosterlöftena.

19 sept Luther blir subdiakon.

1507 Luther inleder sina teologiska studier vid universitetet i Erfurt.

27 febr Luther ordineras till diakon.

3 april Luther prästvigs.

2 maj Luther celebrerar sin första mässa.

1508 Luther föreläser över Aristoteles etik under vinterterminen vid universitetet i Wittenberg.

1509
9 mars Luther erhåller Baccalaureus Biblicus.

Sept Luther erhåller Sententiarius.

1 okt Luther återvänder till Erfurt.

1510
Nov Luther vandrar med en ordensbroder till Rom för att klara ut ordensangelägenheter.

1511
April Luther återvänder till Erfurt. Förflyttas till Svarta klostret i Wittenberg.

1512 Luther börjar att undervisa vid universitetet i Wittenberg.

19 okt Luther blir teologie doktor.

22 okt Luther inträder i den teologiska fakulteten vid universitetet i Wittenberg.

1513
16 aug Luther inleder föreläsningar över Psaltaren.

1514 Luther blir präst i Wittenbergs stadskyrka.

1515 Luther utnämns till herde över elva kloster i Meissen och Thüringen.

Maj Luther inleder ett års föreläsningar över Romarbrevet. Insikten om Tron allena föds.

1516
27 okt Luther inleder ett års föreläsningar över Galaterbrevet.

Dec Luther låter publicera ett manuskript av Theologia Germanica.

1517 Luther inleder ett års föreläsningar över Hebreerbrevet.

4 sept Disputation Mot den skolastiska teologin.

31 okt Luthers 95 teser om avlaten anslås på porten till Wittenbergs slottskyrka.

1518
26 mars Disputationen i Heidelberg inleds, Luther ansluter till debatten i april.

Sommar Vatikanen utreder Luthers idéer och prövar dessa i hans frånvaro.

7 aug Luther kallas till Rom att inom 60 dagar försvara sig.

25 aug Philipp Melanchthon kommer till Wittenberg som professor i grekiska.

12 okt Luther träffar kardinal Cajetanus i Augsburg istället för att åka till Rom.

14 okt Samtalet avslutas, Luther vägrar att återkalla.

20 okt Luther flyr Augsburg, rädd att hans liv är i fara.

30 okt Luther tillbaka i Wittenberg och ställer sig under Fredrik den Vises beskydd.

8 nov Påven Leo X offentliggör Cum Postquam, i vilken kyrkans syn på avlaten läggs ut. Den strider direkt mot Luthers tankar.

Luther är beredd att gå i exil, men Fredrik beslutar att inte förvisa honom trots påvens begäran via sin marskalk Karl von Miltitz att så ska ske.

1519
4-6 jan Luther träffar Karl von Miltitz i Altenburg och medger vissa eftergifter inklusive ett brev med ursäkter till påven.

1 mars Luther publicerar sin översättning av de sju botpsalmerna.

3 mars Luther skriver brev till påven Leo X om att det inte varit hans avsikt att undergräva påvens eller kyrkans auktoritet.

27 juni Luther och Andreas Karlstadt disputerar mot Johann Eck i Leipzig om avlaten och påvens/den romerska kyrkans auktoritet.

Okt Luther skriver En predikan om att förbereda sin död.

 

Luther inleder sin andra omgång av psaltarföreläsningar (avslutas 1521).

1520
9 jan Vatikanen återupptar sin utredning om Luther och hans idéer.

Luther skriver Meditation över Kristi lidande.

15 mars Vatikanen skriver brev till Luthers överordnade Johann von Staupitz om att hindra eller avskeda Luther.

Maj Luther ger ut Om goda gärningar.

11 juni Luther ger ut Om påvedömet i Rom.

15 juni Leo X utfärdar bannhotsbullan Exsurge Domine mot Luther att besvaras inom 60 dagar.

23 juni Luther ger ut Till den kristliga adeln av tysk nation…

 

6 okt Luther ger ut Om kyrkans babyloniska fångenskap –ett förspel.

10 okt Först nu mottar Luther bannhotsbullan.

Slutet okt Luther ger ut Om en kristen människas frihet…, antedateras till 6 sept.

10 dec Luther och Melanchthon bränner bannhotsbullan och delar av den kanoniska rätten på bål utanför Elster Tor i Wittenberg.

1521
3 jan Luther exkommuniceras i bullan Decet Romanum Pontificium.

Febr Fredrik den Vise kräver att Luther inte ska förklaras fredlös och fängslas utan en chans att försvara sig.

6 mars Kejsar Karl V kallar Luther till riksdagen i Worms.

8 mars Ett edikt utfärdas för att stoppa Luthers böcker.

Luther reser till Worms, stannar och predikar i Erfurt, Eisenach, Gotha och Frankfurt.

15 april Luther anländer till Worms under jubel.

17 april Första förhöret, Luther ombeds att återkalla sina skrifter, ber om betänketid.

18 april Andra förhöret, Luther återkallar endast om han kan överbevisas med Skriften eller förnuftet.

19 april Kejsar Karl V beslutar att se Luther som en kättare.

25 april Riksdagen i Worms avslutas.

26 april Luther lämnar Worms under stillhet, "kidnappas" av "banditer", förs till slottet Wartburg.

4 maj Luther anländer till Wartburg, lever som "Junker Jörg", stannar 9 månader

(4/ 5 1521-29/2 1522).

8 maj Wormsediktet antas.

26 maj Wormsediktet offentliggörs, Luther i "rikets akt" ("fredlös").

8-20 juni Luther skriver Mot Latomus. Om synd och nåd.

22 sept Melanchthon firar evangelisk nattvard.

3-4 dec Oroligheter i Wittenberg, Luther gör ett blixtbesök.

Dec Luther påbörjar sin översättning av Nya testamentet på tyska (färdig efter 10 veckor!), arbetar på Kyrkopostillan m fl skrifter.

1522 Oroligheter och reformer fortsätter i Wittenberg under Luthers frånvaro.

Luther skriver Kommentar över Bergspredikan.

1-6 mars Luther lämnar Wartburg och återvänder till Wittenberg.

4 aug Luther skriver svarsskrift mot Englands kung Henrik VIII:s skrift gentemot Luthers sakramentsuppfattning.

21 sept Luther publicerar Nya testamentet på tyska (även kallat "Septembertestamentet").

1523 Luther skriver Jesus var född jude.

Mars Luther skriver Om det världsliga regementet.

1 juni Luther ger ut Om gudstjänsten i församlingen.

1 juli De första reformatoriska martyrerna bränns på bål i Bryssel.

1524 Luther inleder två års diskussioner med/mot Erasmus vilket leder till splittring från humanisterna. Luther publicerar Wittenberger Gesangbuch tillsammans med Johann Walther för bruk i kyrkan.

Luther skriver Brev till prinsarna i Sachsen om den upproriska andan.

Luther skriver Till rådsherrarna i Tysklands alla städer angående etablerande och vidhållande av kristliga skolor.

Bönderna gör uppror i sydvästra Tyskland, de stöder sig på Luthers lära.

6 aug Luther skriver Till flertalet nunnor.

Sept Erasmus skriver Om den fria viljan.

9 okt Luther lägger av sig munkkåpan.

1525
Jan Luther skriver Mot de himmelska profeterna.

Luther skriver om och mot bönderna.

2 maj Fredrik den Vise dör och efterträds av Johan den Beständige.

5 maj Luther skriver Mot de mordiska och rovgiriga bondehoparna.

13 maj Luther trolovar sig med Katharina von Bora.

Bondeupproret krossas, bönderna känner sig svikna av Luther.

13 juni Luther och Katharina von Bora gifter sig och flyttar in i Svarta klostret i Wittenberg.

Juli Luther skriver Öppet brev angående böndernas "Das harte Büchlein".

Dec Luther skriver Om den trälbundna viljan som svar till Erasmus´ Om den fria viljan.

25 dec Luther börjar att använda Tyska mässan.

1526 Tyska mässan publiceras som Tysk mässa och ordning för gudstjänst.

Protestant ordning får lokalt gehör, tillåtelse och spridning.

Luther skriver Om även krigsfolk kan bliva frälst.

7 juni Sonen Hans föds.

25 juni-

27 aug Riksdagen i Speyer uppskjuter verkställigheten av Wormsediktet.

Luther skriver utläggningen av Jona.

1527 Luther börja att lida av hjärtbesvär mm.

Luther skriver Vår Gud är oss en väldig borg.

Sommar Luther dåliga hälsa tilltar, djupa depressioner.

1 dec Dottern Elisabeth föds.

I slutet av året är hela Sachsen protestantiskt.

1528 Luther reser och visiterar protestantiska församlingar.

28 mars Luther skriver En bekännelse om nattvarden.

4 maj Dottern Elisabeth dör.

1529
21 febr Den andra riksdagen i Speyer tar tillbaka den första riksdagens beslut om att uppskjuta verkställigheten av Wormsediktet.

Luther skriver Om krig mot turkarna.

Mars Lilla katekesen publiceras.

19 apr Protestanterna protesterar mot beslutet i Speyer.

4 maj Dottern Magdalena föds.

4 maj Stora katekesen publiceras.

1-4 okt Samtalen i Marburg, Luther träffar Zwingli m fl.

1530 Luther skriver Uppmaning till hela prästerskapet församlat i Augsburg.

8 april Riksdagen i Augsburg samlas. Kejsar Karl V inbjuder till samtal om "lutherska" åsikter. Protestanterna representeras av Melanchthon med Augsburgska bekännelsen.

16 april Luther anländer till slottet Coburg, han kan ej närvara i Augsburg p g a att han fortfarande är lyst i "rikets akt", han för dock dialog med de protestantiska deltagarna.

1 maj Fadern, Hans Luther, dör under Luthers vistelse på Coburg.

20 juni Det första mötet under riksdagen i Augsburg hålls.

25 juni Augsburgska bekännelsen läses upp. Den besvaras av de romerska teologerna med Confutatio Pontificia.

19 nov Riksdagen i Augsburg avslutas utan att komma överens, kejsar Karl V ger protestanterna tid till april 1531 att underordna sig honom och den katolska kyrkan, därefter förklarar han dessa besegrade.

1531 Luther skriver En varning till hans kära tyskar.

Luther och hans medöversättare avslutar översättningen av Psaltaren.

Modern, Margarethe Luther, dör.

29 mars Schmalkaldiska förbundet bildas.

9 nov Sonen Martin föds.

Luther föreläser för andra gången över Galaterbrevet, anteckningar från dessa utges 1535.

1532 Religionsfreden i Nürnberg garanterar protestanterna i Tyskland rätt att fritt utöva sin religion.

1533 Luther skriver Om privat mässa och vigning.

Luther hjälper till att reformera teologiska fakulteten vid Wittenbergs universitet, disputationerna återupptas efter tio års uppehåll.

29 jan Sonen Paul föds.

1534 Den första upplagan av den fullständiga Bibeln på tyska utkommer. Luther fortsätter dock att arbeta med revisioner under resten av sitt liv.

17 dec Dottern Margarethe föds.

1535 Luther blir dekanus för teologiska fakulteten vid Wittenbergs universitet.

Luther föreläser över Genesis (fram till 1545).

Stora Galaterbrevskommentaren publiceras (se 1531).

1536
14 jan Luther skriver Disputation angående människan.

Luther skriver Disputation angående rättfärdiggörelsen.

21 mars Wittenbergkonkordien, lutherska och zwingliska teologer träffas, de uppnår några kompromisser men brister i förståelse för varandra.

Luther hjälper till att omorganisera läroplanen för Wittenbergs universitet.

1 dec Luther publicerar Schmalkaldiska artiklarna.

1537
9-20 febr Förbundsmötet i Schmalkalden, Luther deltar men är väldigt sjuk.

1538 Luthers hälsa försämras, detta inverkar betydligt på hans arbete.

1539 Luther skriver Om koncilierna och kyrkan.

1 nov Katharina får ett missfall, Luther tillbringar mycket tid vid hennes bädd.

10 dec Luther och Melanchthon tillstyrker (teologiskt) lantgreve Philips stundande dubbeläktenskap.

1540
27 febr Luther publicerar Disputation om Kristi gudomlighet och mänsklighet.

1541 Luthers hälsa är särskilt dålig. Hans polemiska skrivande blir grövre och grövre, ibland vulgärt.

1542
20 sept Dottern Magdalena dör.

Luther sörjer sin dotter och går in i en djup depression, han ser hur pesten drar genom Wittenberg och tror att tyskarnas trolöshet är ett tecken på de yttersta dagarna.

1543
4 jan Luther skriver Mot judarna, även känd som Om judarna och deras lögner.

Juli Luther publicerar Genesiskommentaren (föreläsningar 1535-43).

1544 Luther publicerar en bok med predikningar.

Sept Luther skriver Kort bekännelse av det heliga sakramentet.

1545
5 mars Luther skriver förordet till utgåvan av hans samlade latinska skrifter.

25 mars Luther skriver Mot påvedömet i Rom som är grundat av djävulen, hans mest våldsamma och vulgära skrift.

28 juli Luther ber Katharina att sälja ägorna, han är arg och desillusionerad när det gäller Wittenberg. Universitetet, Melanchthon och borgmästaren övertalar honom att stanna.

9 sept Luther publicerar Mot teologerna i Louvains trettiotvå artiklar.

1546
17 jan Luther kallas att medla i en tvist mellan Gebhardt och Albrecht, grevar av Mansfeld, han reser sex dagar senare till Eisleben och Mansfeld.

Luther predikar i S:t Andreask:an i Eisleben på söndagen, han är svag och "orkar inte mer" men ber att få "återkomma".

18 febr Luther dör i Eisleben ca kl 3 på morgonen i hjärtfel.

Hans dödsporträtt målas, en ansiktsmask och avgjutningar av hans händer görs.

Justus Jonas skriver ned allt som hänt Luther de sista 24 timmarna före hans död. Luthers sista egna antecknade ord lär vara: Vi är alla tiggare, det är sant.

20 febr Luthers kista flyttas till Wittenberg.

22 febr Luther begravs i Wittenbergs slottskyrka av Johannes Bugenhagen, han vilar under predikstolen, på hans grav står det: Här ligger kroppen av Martin Luther, doktor i helig teologi, som dog i sin hemstad Eisleben i vår Herres år 1546 på den 18.e dagen i februari efter att ha levt i 63 år, 2 månader och 10 dagar.

Ett troligt skrivfel eftersom Luther blev 62 år, 3 månader och 10 dagar!

Mittemot i koret vilar hans vän och vapendragare Philipp Melanchthon.


StartsidaOm ossLuthers livLuthercitatArtiklarBilderLuthers texterLitteraturtipsLänkar